คะตะคะนะ

ภาษาญี่ปุ่น คะตะคะนะ Playlist


ภาษาญี่ปุ่น คะตะคะนะ 1 (a i u e o)


ภาษาญี่ปุ่น คะตะคะนะ 2 (ka ki ku ke ko)


ภาษาญี่ปุ่น คะตะคะนะ 3 (sa shi su se so)


ภาษาญี่ปุ่น คะตะคะนะ 4 (ta chi tsu te to)


ภาษาญี่ปุ่น คะตะคะนะ 5 (na ni nu ne no)


ภาษาญี่ปุ่น คะตะคะนะ 6 (ha hi hu he ho)